Varadharajar Thiru Kalyanam

Srinivasa Thirukalyanam on April 26, 2009 (Duration 1 hour and 50 min)